Tetra - nowa jakość łączności w Policji

14-09-2018

Komenda Główna Policji ogłosiła w TED długo wyczekiwany przez całą branżę radiową w Polsce i na świecie przetarg na modernizację policyjnych systemów radiowych do standardu TETRA. Projekt nosi nazwę: "Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA (162/BŁiI/18/TG/PMP)." 
Ze wstępnych danych wiemy że kontrakt przewiduje realizację zamówienia w ciągu 6 lat.

 

 policjant-kieruje-ruchem-radiotelefon-tetra

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Wśród wymogów postępowania są:

  • LTE (brama z terminalami, zgodnie z wymaganiem) - wdrożenie w ramach Etapu 2;
  • Interfejs API Tetra;
  • Czas przechowywania zarejestrowanej korespondencji co najmniej 300 000 godzin;
  • Czas Naprawy Awarii Głównych - 6 godzin;
  • Czas Naprawy Awarii Zwykłych - 48 godzin;
  • Przechowywanie danych o aktywności użytkowników i grup radiowych –– co najmniej 730 dni;
  • Możliwość odsłuchu co najmniej 24 godzin ostatniej korespondencji, prowadzonej na własnym stanowisku konsoli dyspozytorskiej;
  • Pomoc inżynierska w miejscowości lokalizacji podstawowej SwMI;
  • Wcześniejszy odbiór Etapu II w stosunku do terminu podstawowego tj. 21.11.2020 roku.

Przystępując do przetargu - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto podanej w ofercie (zamówienia podstawowego). 

Na barkach Wykonawcy będą spoczywać wszelkie prace budowlane (klimatyzacja, zasilanie, instalacja elektryczna i teletechniczna, kontrola dostępu i monitoring) związane z adaptacją pomieszczeń w których będzie zainstalowana infrastruktura centralna. W gestii Wykonawcy pozostanie wykorzystanie istniejącej infrastruktury masztowej lub wymiana jej na nową. I tutaj pojawia się spore niebezpieczeństwo opóźnienia projektu, gdyż jak wiadomo na wszelkie prace budowlane trzeba mieć pozwolenie oraz uzgodnione warunki środowiskowe. Infrastruktura masztowa, którą dysponuje Policja, nie jest w najlepszym stanie, nie są to również wysokie obiekty (dachy komend) – które wymagane są w systemie TETRA, aby zapewnić odpowiednie pokrycie sygnałem radiowym na danym terenie.

Do obowiązków zamawiającego należy udostępnienie sieci teletransmisyjnej OST 112 oraz lokalizacji na instalację infrastruktury centralnej oraz stacji bazowych BTS TETRA. Budowany system ma być skalowalny i umożliwić zbudowanie ogólnopolskiej sieci TETRA składającej się z co najmniej 2500 stacji bazowych z 24 500 kanałami komunikacyjnymi (szczelinami transmisji głosu/danych).

Zamawiający obwarował się też bardzo srogimi karami umownymi – wynoszącymi nawet 25% wartości brutto projektu w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy. Opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów projektu też niosą za sobą drakońskie kary – od 0,01 do 0,1 %.  Przekroczenia czasów usunięcia Awarii to również bardzo duże koszty za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Milion złotych kary otrzyma Wykonawca w przypadku wypowiedzenia umowy licencyjnej na oprogramowanie.

Oferty można składać do 11 października br. do godziny 9:30. Jak na przygotowanie oferty na tak złożony i skomplikowany projekt – jest to stanowczo za krótki termin. Z pewnością pojawią się prośby ze strony potencjalnych wykonawców o jego wydłużenie. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, iż całe przedsięwzięcie finansowane jest z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Tak więc czas, który posiada Policja na realizację projektu jest bardzo ograniczony. W 60% o wyborze oferty zdecyduje cena. Pozostałe kryteria to dodatkowe funkcjonalności techniczne oraz czas zakończenia poszczególnego etapu projektu.

 

Źródło: TetraForum.plTed